INNOSOLPOWER PROJESİ

Çağrı: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Proje No: 838311

Proje Ortakları: Pars Makina, Kane Cres, Middle East Technical University, Universita di Pisa

InnoSolPower: Yüksek Güç Yoğunluğuna Sahip, Yenilikçi Solar Mikro-Termal Enerji Depolama Sistemi.

Projenin amacı; konsantre güneş enerjisi (CSP) sistemlerine adanmış yüksek verimli, düşük maliyetli, düşük sıcaklıklı, yüksek enerji yoğunluklu mikro termal enerji depolamaya (μTES) ilişkin yeni bir konsept geliştirmek ve test etmektir.

InnoSolPower sisteminde; μTES, bir mikro-CSP tesisine kolayca bağlanarak güneşin yoğun olduğu zamanlarda kendini şarj etmesi, güneş ışınlarının düşük olduğu zamanlarda ise elektrik üretimine katkı ve ısı üretimi sağlaması ile enerji sistemine çevresel etkilerin azalması da hedeflenmiştir. Üstün termal performansa ve daha küçük alan gereksinimlerine sahip, maliyet açısından rekabetçi termal enerji depolama ürününün önemli bir pazar yakalaması beklenmektedir.

TIDALHEALTH PROJESİ

Çağrı: H2020-SMEINST-1-2014

Proje No: 663953

Proje Ortakları: Pars Makina, Transense, Brunel University

Tidalhealth: Geliştirilen küçük ölçekli minyatür tork sensörleri ile gel-git dalgalar jeneratörlerinin performans izleme ve değerlendirmelerini yaparak enerji üretimi arttırımı.

Gel-git enerjisinin üretim maliyetleri düştükçe ve teknolojik gelişmeler ortaya çıktıkça gelgit enerjisi üretiminin önümüzdeki 5-10 yıl içinde önemli ölçüde artacağı beklenmektedir.

Gelgit jeneratörleri, tuzlu su, öngörülemeyen gelgit akışı, deniz çöpleri ve asılı parçacık etkisinin jeneratör kanatlarına ve dişli kutularına ciddi hasar verebileceği deniz yatağının çok zorlu ortamlarına kurulur. Ek olarak, yük talebinin öngörülemeyen değişen doğası, gelgit bileşenleri üzerinde streslere neden olur. TidalHealth projesinin birincil amacı, gelgit santrallerinin genel durumunu uzaktan izlemek için gelgit jeneratörü şaftına bağlı doğrudan bir tork ölçüm cihazı ticari olarak üretmektir. Bu, tesislerin işletme ve bakım maliyetlerinin azalmasıyla sonuçlanacak ve böylece gelgit teknolojileri için yatırım getirisini iyileştirecektir.

TidalHealth teknolojisinin amacı, jeneratör şaftlarına bağlı tork sensörlerini kullanarak gelgit jeneratörlerinin sağlık izleme sistemini geliştirmektir. Bu sistem, gelgit enerji santrallerinin İşletme ve Bakım maliyetlerini azaltabilecek ve böylece gelgit enerjisi pazarını başarılı bir şekilde ticarileştirebilecektir. Geliştirilen sistemle, veri iletişimi için RF anteninin optimal montaj yöntemi, doğrudan tork girişinden ölçüm alan minyatür sensörler gibi bazı özelliklerle potansiyel bir deniz enerjisi pazarı hedeflenmiştir.

SUNFLOWER PROJESİ

Çağrı: FP7 Manunet

Proje No: 9120045

Proje Ortakları: Pars Makina, Enecom, Stam

Sunflower: Fotovoltaik paneller için tümden pasif güneş izleme sistemi geliştirilmesi.

Dünyanın artan enerji talebini karşılamak için sürdürülebilir enerji kaynaklarını belirlemek ve en optimum şartlarda kullanmanın önemi kaçınılmazdır.

Özellikle, fotovoltaik güneş pilleri aracılığıyla güneş ışığını elektriğe dönüştürmedeki verimlilik, elektriğin maliyetini (fiyat ve ekolojik etki) önemli ölçüde düşürmeye büyük katkı sağlar.

Bu sisteminin ana yeniliği, tamamen pasif yapısında yatmaktadır. Sistem, elektrik gücüne veya motorlara ihtiyaç duymadan güneşi takip eden ayçiçeklerinin kinematiğini taklit edebilir ve metalik ısıya duyarlı elemanların farklı termal genleşmesinden faydalanabilir. Projenin amacı, güç çıkışı çalışma sıcaklığı, ışınım ve güneş ışınımının geliş açısı dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlı olan mevcut son teknoloji PV panelleriyle ilişkili dezavantajların üstesinden gelmektir. Bu sistem teknolojisi küçük tesislere başarıyla uygulanabilir: otoyol kameraları ve sinyalizasyon; kentsel aydınlatma; su pompa istasyonları; kırsal gelişim; ev mikro üretimi; uzay uygulamaları gibi.

OPTIWIND PROJESİ

Çağrı: FP7-SME-2012

Proje No: 315563

Proje Ortakları: Pars Makina, Atech Elektronika, Windcrop, Insteler SL, UK Intelligent Systems Research Instıtute, Kliux Energies, GenDrive, Tecnalia

50 kW’dan daha az enerji üreten rüzgar türbinlerinin performanslarının geliştirilmesi.

OPTIWIND projesinin genel amacı, düşük rüzgar koşullarında çalışma sırasında küçük ve orta ölçekli rüzgar türbinlerinin enerji verimliliğini iyileştirmemizi sağlayacak maksimum güç çıkarma teknolojilerini daha fazla araştırmak ve geliştirmektir. Türbinin düşük rüzgar hızı aralığından maksimum gücün elde edilebilmesi hayati önem taşımaktadır. Hedef nihai ürünün, düşük rüzgar hızları için yaklaşık %20-25 daha fazla enerji yakalama üretme kapasitesine sahip olması hedeflenmiştir. Bu, ürünlerin alımını artıracak ve kullanım noktasında daha fazla enerji üretimi için ekonomik olarak uygun hale gelecek daha fazla alan açacaktır. Üreticilere, hizmet ve kurulum şirketlerine önemli ekonomik ve toplumsal faydalar sağlayacak ve iklim değişikliği hedeflerine katkıda bulunacaktır.

Projede,

– Küçük rüzgar türbinlerinin performansını önemli ölçüde artırmak için yeni bir teknoloji geliştirilmesi,

– İnvertör tarafından rüzgar enerjisinin şebeke enerjisine katkısının optimize edilmesi,

– Enerji verimini en üst düzeye çıkarmak için gerçek zamanlı gömülü bir sistem tasarlanması üzerine çalışılmıştır.

ICARUS PROJESİ

Çağrı: FP7-SME-2012

Proje No: 267643

Proje Ortakları: Pars Makina, HRS Heat Exchangers, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği(TÇMB), The University of Nottingham, Chimar Hellas S.A., European Thermodynamics Limited, Eesti Innovatsiooni Instituut, Tarmac, Novamina

Icarus: Düşük sıcaklıktaki atık ısıdan elektrik üretimi için sistem geliştirilmesi.

Projede; düşük sıcaklıktaki (60-120 ° C) ısı için bir absorpsiyonlu güç üretim teknolojisi geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu, endüstriyel (kimyasal, çimento vb.) uygulamalar için, endüstriyel atık ısıdan (<120°C) üretilecek elektrik için, endüstriyel süreçleri etkilemeden %20’ye varan verimlilik elde edebilen bir atık-ısı enerjisi üretim sistemi oluşturulmasıdır. Bunu yaparak, oluşturulan absorpsiyonlu güç üretim sistemi, son kullanıcı için uygun bir maliyetle, gelişmiş verimlilik ve azaltılmış CO2 emisyonları nedeniyle büyük ölçüde iyileştirilmiş çevresel performans sağlamaktadır.

ECO-Boat PROJESİ

Çağrı: FP7 Manunet Era-Net

Proje No: 9100039

Proje Ortakları: Pars Makina, Scanner, ICPE, Stam

ECO-Boat: Entegre hibrit itki sistemi ile donanmış eko uyumlu özgün tekne geliştirilmesi.

Projede, çevre dostu, enerji tasarrufu sağlayan, düşük enerji tüketimli, verimliliği yüksek ve ekonomik açıdan elverişli ve sürdürülebilir EKO-Tekne isimli özgün bir tekne geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Yapılan çalışmalarla, enerjisinin bir kısmını motor egzost gazı atık ısısının geri kazanımı yoluyla, bir kısmını da yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgar türbininden elde edilerek, kompakt enerji depolama sistemi ile entegre olmuş bir EKO-Tekne sistemi geliştirilmiştir.

EKO-Tekne, bu özellikleri sayesinde, girilmesi kısıtlandırılmış olan, biyoçeşitliliği ve doğal yaşamı koruma altına alınmış, hassas ve bozulmamış, korunan deniz alanlarına seyahat etme imkanı da sunmaktadır.

RECYCLE PROJESİ

Çağrı: JTI-CS-2009-2-GRC-03-002

Proje No: 267643

Proje Ortakları: Pars Makina, Eurocopter

RECYCLE; (theRmal Energy reCoverY eleCtricaL systEms) Çevreci sistemlerin geliştirilmesi, helikopter elektriksel sistemlerinin veriminin arttırılması.

Isı kayıplarından elektrik enerjisi üretmeyi amaçlayan, rotor tekneleri için termal ısı geri kazanımının sistematik bir çalışmasıdır. Bu sistemler, motordan gereken elektrik yükü girişini azaltır ve rotorcraft tahrik sisteminin termal verimliliğinde genel bir artış sağlar. Ayrıca bu tür sistemlerin ısıyı pompalayarak ana aktarma organlarının soğutulmasına nasıl katkıda bulunduğunu incelemektir.

Proje kapsamında aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir;

– Rotocraft sistemlerinin yararlanılabilir termal kayıp kaynaklarının belirlenerek ölçülmesi,

– Potansiyel yenilikçi ve yeni çözümlerin araştırılması ve incelenmesi. Bu tür sistemlerin spesifik gücü, spesifik güç yoğunluğu çıkışları, spesifik hacmi ve spesifik maliyeti thouroughy olarak değerlendirilmesi. Rotorcraft performansı, manyetik ve elektriksel parazitler, uçuş güvenliği ve yapısal bütünlük ile ilgili risk değerlendirmelerinin yapılması,

– Isı ve güç dengesi akış şemaları ve en çok gelecek vaat eden adayların ısı geri kazanımlı elektrik sistemlerinin ekserji analizlerinin yapılması. Temsili bir helikopter gücü ve termal şebekeleri dikkate alan sistemlerin her birinin enerji akışı davranış modelinin oluşturulması,

– SABER programında sağlam bir rotorcraft güç ağının ayrıntılı bir simülasyonu ve tasarımının geliştirilmesi,

– En temsili ısı geri kazanımlı elektrik üretim cihazı modelinin üretilmesi ve performans kabiliyeti doğrulaması,

– Mockup potansiyel doğrulaması.

COMBINA PROJESİ

Çağrı: PIAP-GA-2008

Proje No: 230714

Proje Ortakları: Pars Makina, Numeca International, Technische Universitat Darmstadt, Insa Rouen, Technische Universiteit Eindhoven, Middle East Technical University

COMBINA; Endüstriyel uygulamalar için yanma modellerinin geliştirilmesi. İleri düzey ön karışımlı ve kısmen ön karışımlı yanma modellerinin yapısal olmayan CFD teknolojisine entegrasyonu ile, kompleks endüstriyel uygulamalardaki doğrulaması.

Yanma, dünya çapında yürütülen enerji dönüşüm süreçlerinin büyük bölümünü oluşturmaktadır. Bu nedenle, yanma süreçlerinin doğru bir şekilde modellenmesi, yanmalı motorların ve cihazların artan verimliliği ve emisyonlarının azaltılmasına yönelik mevcut politika hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gereklidir. Bu projede yapılandırılmamış, çok amaçlı CFD yazılım paketi FINE/Open’a önceden karıştırılmış ve kısmen önceden karıştırılmış sprey yanma için gelişmiş modeller geliştirmek üzere işbirliği yapılmıştır.

Önceden karıştırılmış ve kısmen önceden karıştırılmış yanma simülasyonu için geliştirilen modeller, analitik doğrulama test vakalarından ve doğrulama için spesifik alev konfigürasyonlarından karmaşık, endüstri benzeri test durumlarına kadar bir dizi anlaşılabilir test durumunda doğrulanmıştır.

BML, hibrit BML/flamelet ve FGM modeli FINE /Open’a entegre edilmiştir ve kullanıcı dostu bir şekilde grafik kullanıcı arayüzü (GUI) aracılığıyla erişime sunulmuştur. FINE/Open’da buharlaşan spreylerin simülasyonu için bir Lagrangian modülü geliştirilmiştir. Modül, parçacık parsellerini çözer, dağınık ve sürekli faz arasında kütle, momentum ve enerjinin iki yönlü bağlanmasını hesaplar. Lagrangian modülü, sprey yanma işlemlerinin simüle edilebilmesi için kısmen önceden karıştırılmamış yanma için yanma modelleriyle birleştirilmiştir. Sprey yanma modelleme işlevi, bir dizi temel sprey alevi üzerinde doğrulanmıştır. Ayrıca iki farklı uçak motorunun simülasyonu için kullanılmıştır.

DREAM PROJESİ

Çağrı: FP7-AAT-2007-RTD-1

Proje No: 211861

Proje Ortakları: Pars Makina, ONERA, TM

DREAM; Radikal Motor Mimarisi Sistemleri Validasyonu.

Motor özgül yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu gibi değerlerin düşürülmesi için, yeni motor mimarisi (dış çembersiz, ters yönlerde dönen rotorlara sahip türbo fan motor) konseptlerini tasarlamak, entegre etmek ve doğrulamaktır. Açık rotorlar, eşdeğer yüksek bypass oranlı turbofan motorlardan daha gürültülüdür, bu nedenle gürültü ICAO sertifikasyon standartlarını karşılayacak çözümler sunmak gereklidir. Motor çalışma noktası başına 3 dB gürültü emisyonunun azaltılması hedeflenmiştir. Ayrıca, alternatif yakıtlar denenerek çevreye zararlı emisyonların azaltılması ve gaz türbin yanma odası testleri gerçekleştirilmiştir. Alternatif yakıtların modern uçaklarda ve motorlarda kullanılabileceği gösterilmiştir. Çalışmalar da kullanılmakta olan mevcut ve alternatif yakıtlarla (XTL tipi veya alge veya Jatropha’dan 3. nesil yakıtlar) denenmiştir.

Belirlenen avantajlar şunlardır:

– Uçak veya motorda alternatif yakıt kullanılması için önemli bir değişiklik yapılmasının gerekmemesi,

– Kirleticilerin emisyonları üzerindeki avantajlarının araştırılması (NOx, CO, HC’ler, kurumlar…),

– Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunulması (CO2 emisyonları ölçülerek standart havacılık yakıtı ile karşılaştırılmıştır).

Tüm Yönleri İle Pars Makina

Çevre Dostu

Gerçekleştirdiğimiz projelerde, yenilenebilir enerji kaynaklarını ve özellikle geri dönüştürülebilir materyallerle çalışmaya gayret ediyoruz.

Etik Çalışma

Sürekli geliştirme çabalarımıza motivasyonumuzu ve etik değerlerimizi ekliyor, sayısız simülasyon ve testten gelen geri bildirimleride dikkate alan ve sürekli gelişen bir tasarımla projelerimizi gerçekleştiriyoruz.

Güvenlik

Güvenliği her zaman önceliğimizdir. Her türlü saha çalışmasında veya atölyemizde yürüttüğümüz üretim, montaj ve testlerde işçi sağlığını sürekli ön planda tutmaktayız.

Toplumsal Sorumluluk

Yüksek ve yenilikçi teknolojilerin gelişmesiyle, ülkemizin ve tüm dünya varlıklarının sağlıklı gelişimi ile ilgili görevimizi yerine getiriyoruz.

İleri Teknoloji

Uzmanlık alanlarımızdaki son teknolojik gelişmeleri takip eden Ar-Ge ve üretim ekibimizle her zaman dünya standartlarında mühendislik ve üretim hizmetleri vermekteyiz.

Müşteri Odaklılık

Sorumlu ve olumlu düşünen tutumumuzdan kaynaklanan verimli ve güvenilir ürünler sunuyor ve müşteri memnuniyetini sağlıyoruz.

Bizi Yakından Tanıyın

Pars Makina sürdürdüğü Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkan özgün katma değer ve teknolojik ürünlerini dünyada rekabet edebilecek bir seviyeye çıkartan ulusal ve uluslararası patentler ile desteklemektedir. Kabiliyetlerini ortaya koymak, rekabet gücünü arttırmak, yüksek teknoloji içeren yenilikçi ve özgün çözümler üretmek amacıyla, Türkiye’de ve Avrupada ulusal ve uluslararası akademik kurumlar ve konusunda lider büyük şirketler ile yakın işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

YETKİNLİKLERİMİZ
PATENTLERİMİZ
BAŞARI HİKAYELERİMİZ
BELGELERİMİZ